Nacionalni park Đerdap – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Tematska ruta: Ruta kulturne baštine

Naziv atrakcije: Nacionalni park Đerdap

Lokacija: Javno preduzeće “Nacionalni park Đerdap”, 19220 Donji Milanovac, Ul. Kralja Petra I 14a, Borski okrug

Opis: Najveći nacionalni park u Srbiji, Nacionalni park Đerdap, nalazi se u severoistočnom delu Srbije, na samoj granici sa Rumunijom. Na površini od 637. 99 kvadratnih kilometara, duž 100 km desne obale Dunava, od Golupca do Karataša kod Kladova, prostiru se zone sa različitim režimom zaštite objekata prirode, spomenika kulture, faune i vegetacije reliktnih vrsta, koje potvrđuju razvoj vegetacionih serija od nastanka do današnjih dana. Nacionalni park Đerdap nazivaju i rečnim nacionalnim parkom, budući da značajan deo Đerdapa čini Dunav, a najveću i najdužu klisuru probojnicu u Evropi, čudesna Gvozdena vrata, samoniklom botaničkom baštom i najvećim evropskim arheološkim muzejom u prirodi. Klisura Đerdapa i prirodno područje uz klisuru, kao prostorna celina, sa izuzetnim kulturno-istorijskim vrednostima, značajnim prirodnim ekosistemima po sastavu izuzetne vrednosti i retkosti, objektima izvorne flore i faune i dobro očuvanim šumama prirodnog sastava i izuzetnog izgleda, od 1974. godine stavljeni su pod zaštitu kao Nacionalni park Đerdap. JP “Nacionalni park Đerdap” gazduje lovištem posebne namene “Đerdap”. Odluka o ustanovljavanju lovišta na području Nacionalnog parka Đerdap usvojena  je 7. jula 1990. godine na sednicama Veća udruženog rada i Veća opština Skupštine SR Srbije (“Sl.glasnik RS” br. 46/90). Lovište je površine 63.608,45ha. Pod šumama i šumskim zemljištem je 40.972,80ha (64,4% od ukupne površine), pod livadama i pašnjacima je 6.336,5ha (9,97%), pod oranicama je 3.224,83ha (5,07%), pod voćnjacima i vinogradima je 1.224,34 ha (2,10%), pod barama i trsticima je 32,5ha (0,05%). Vodotok Dunava je 5.882,01ha (9,25% od ukupne površine lovišta). Pod kršem je 2.000 ha ili 3,14% ukupne površine. Ukupna lovna površina je 57.782,98 ha ili 93,98% od ukupne površine lovišta. Lovište posebne namene “Đerdap” je brdsko-planinskog tipa. Korisnik lovišta gazduje impozantnom populacijom jelenske divljači, malom populacijom divokoze, zatim srnećom divljači i divljim svinjama čija je brojnost u stalnom porastu. Pored gajenih vrsta divljači, u lovišti se nalazi i prilično velika populacija vuka, šakala, lisice, divljih mačaka, kao i strogo zaštićene vrste među kojima su mrki medved i ris. U lovištu je izgrađen reprocentar divljih svinja “Lubnica”. Lovište raspolaže sa vrlo savremenim lovno-tehničkim objektima, velikim brojem savremeno opremljenih zatvorenih čeka, velikim brojem otvorenih čeka, kao i velikim brojem kamera za osmatranje divljači.

Informacije i kontakti:

JP “Nacionalni park Đerdap”

Tel: + 381 30 215 0 070

E-mail: office@npdjerdap.org

www.npdjerdap.org

Blizina drugih tematskih turističkih ruta:

-Tvrđava Golubački grad

-Manastir Tumane

-Arheološki lokalitet Lepenski Vir

-Crkva Svetog oca Nikolaja u Donjem Milanovcu

-Trajanova tabla

-Hidroelektrana “Đerdap 1”

-Utvrđenje Diana Karataš

-Tvrđava Fetislam

-Arheološki muzej Đerdapa Kladovo

-Trajanov most

-Nacionalni park Đerdap

-Rajkova pećina

-Beli izvorac

-Valja prerast

-Crkva Svetih apostola Petra i Pavla u Majdanpeku

-Muzej u Majdanpeku

Druge korisne informacije:

KALENDAR LOVNE SEZONE I LOVOSTAJA ZA DIVLJAČ U LOVIŠTU POSEBNE NAMENE “ĐERDAP”

PRAVILNIK JE OBJAVLJEN U “SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”, BROJ 75/2016  OD 07.09.2016. GODINE

  Red. broj VRSTA

Srpski naziv

VRSTA

Naučni naziv

POL

DIVLJAČI

TRAJANJE LOVNE SEZONE
  MAMMALIA- SISARI
   

1.

 

Divokoza

 

Rupicapra rupicapra

divojarac 1. 7 – 31. 1.
  divokoza i divojare 1. 9 – 31. 1.
   

 

2.

 

 

Muflon

 

 

Ovis musimon

muflon 1. 1 – 31.12.
  muflonka i muflonsko jagnje 1.10 – 31. 1.
   

3.

 

Srna

 

Capreoluscapreolus

срндаћ 15. 4 – 30. 9.
  Srna i lane 1. 9 – 31. 1.
   

4.

Jelen, evropski, jelen obični  

Cervus elaphus

jelen 1. 8 – 15. 2.
  košuta i jelensko tele 1. 8 – 15. 2.
   

5.

 

Jelen lopatar

 

Cervus dama

jelen lopatar 1. 9 – 15. 2.
  košuta i jelenče 1. 9 – 15. 2.
   

 

6.

 

Jelen virdžinijski

 

Оdocоileus virginianus

jelen virdžinijski 1. 9 – 15.2.
  košuta i jelensko tele 1. 9 – 15. 2.
   

7.

 

Divlja svinja

 

Sus scrofa

vepar 15. 4 – 28.02
  krmača 1. 7 – 15. 01.
  nazimac do 2 godine star 15. 4 – 28.02.
   

8.

 

Vuk *

 

Canis lupus

vuk 1. 7 – 15.04.
 
  9. Šakal Canis aureus 1. 1 – 31.12.
  10. Lisica Vulpes vulpes 1. 1 – 31.12.
   

11.

Divlja mačka**  

Felis silvestris

 

1. 7 – 28. 2.

  12. Kuna belica** Martes foina 1.10 – 28. 2.
13. Kuna zlatica Martes martes 1.10 – 28. 2.  
14. Jazavac ** Meles meles 1. 7 – 28. 2.  
 

15.

 

Zec

Lepus

europaeus

 

15.10  – 30.11.

 
16. Sivi puh Glis glis 1. 8 – 28. 02.  
 

17.

 

Ondatra

Ondatra

zibethica

 

1. 1 – 31.12.

 
 

18.

 

Veverica

Sciurus

vulgaris

1. 8  – 28. 02.  
 

19.

Rakunoliki pas Nyctereutes

procyonoides

 

1. 1 – 31.12.

 
 

20.

 

Nutrija

Myocastor

coypus

 

1. 1 – 31.12.

 

AVES – ПТИЦЕ
 

1.

Divlja patka

kržulja, krdža

 

Anas crecca

 

1. 9 – 28. 2.

 

2.

Divlja patka zviždara  

Anas penelope

 

1. 9 – 28. 2.

 

3.

Divlja patka gluvara Anas

platyrhynchos

 

1. 9 – 28. 2.

 

4.

Divlja patka pupčanica, grgotovac  

Anas querquedula

 

1. 9 – 28. 2.

 

5.

Divlja patka riđoglava  

Aythya ferina

 

1. 9 – 28. 2.

 

6.

Дивља гуска

лисаста

Anser

albifrons

 

1.10 – 28. 2.

 

7.

Divlja guska glogovnjača  

Anser fabalis

 

1.10 – 28. 2.

 

8.

Šumska šljuka*** Scolopax

rusticola

 

1.10 – 31. 1.

 

9.

Divlji golub grivnaš Columba

palumbus

 

1. 8 – 28. 2.

 

10.

 

Gugutka

Streptopelia

decaocto

 

1. 8 – 28. 2.

 

11.

 

Grlica

Streptopelia

turtur

 

1. 8 – 30. 9.

 

12.

 

Prepelica

Coturnix

coturnix

 

1. 8 – 30. 9.

 

13.

Poljska jarebica  

Perdix perdix

 

15.10 – 31.10.

 

14.

Fazan iz slobodne prirode  

Phasianuscolchicus

 

1.10 – 31.1.

15. Crna liska Fulica atra 1. 9 – 28. 2.

 

16.

 

Barska kokica

Gallinula

chloropus

 

1.09 – 28. 2.

 

17.

 

Sojka

Garrulus

glandarius

 

1. 8 – 28. 2.

 

18.

 

Gačac

Corvus

frugilegus

 

1. 8 – 28. 2.

 

19.

Veliki kormoran**** Phalacrocorax

carbo

 

1. 1 – 31.12.

 

20.

Jastreb kokošar **** Accipter

gentilis

 

1. 1 – 31.12.

 

21.

Siva čaplja

****

Ardea cinerea  

1. 1 – 31.12.

Napomena:

*vrsta se štiti kao lovostajem zaštićena vrsta divljači, osim na delovima teritorije  Autonomne pokrajine Vojvodina gde se štiti kao strogo zaštićena divlja vrsta;

**vrsta  se  štiti  kao  lovostajem  zaštićena  vrsta  divljači,  osim  na teritoriji  Autonomne pokrajine Vojvodina gde se štiti kao strogo zaštićena divlja vrsta;

***vrsta se štiti kao lovostajem zaštićena vrsta divljači na područjima do 500 m nadmorske visine;

**** vrste koje korisnik lovišta može da lovi isključivo radi sprečavanja šteta u lovištima na površini registrovanog ribnjaka i u lovištima, u skladu sa planskim dokumentom korisnika lovišta.

  1. Grupni lov  divljih  svinja  u  otvorenim  lovištima  organizuje  se  u periodu od 1.jula do 28.februara, izuzev krmače koja se takvim načinom lova može loviti do 15.januara
  2. Grupni lov vuka, šakala i lisice organizuje se u periodu od 1. jula do 28. februara.

Područje Nacionalnog parka Đerdap se nalazi između 44042`- 44024` severne geografske širine i 22033`-21040` istočne geografske širine.