Lovačko Udruženje “Hajduk Veljko-Petrović 1896 – Negotin” – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Tematska ruta: Lepe Prirodne Rute

Naziv atrakcije: Lovačko Udruženje “Hajduk Veljko-Petrović 1896 – Negotin”

Lokacija: Lovačko Udruženje “Hajduk Veljko-Petrović 1896 – Negotin”, Borski okrug, 19 300 Negotin, ulica: Stanka Paunovića 5

Opis: Lovačko Udruženje “Hajduk Veljko-Petrović 1896 – Negotin” u Negotinu, osnovano marta 1896. godine, jedno je od najstarijih u  Republici i jedno je od osnivača Lovačkog saveza Srbije.

Okuplja 650 članova, organizovanih u 14 podružnica sa 39 sekcija. Za uspešan rad i gazdovanje dobitnik je mnogih priznanja za ovu oblast delovanja. Udruženje ima organizovanu stručnu i lovočuvarsku službu, sa 8 stalno zaposlenih radnika odgovarajućeg stručnog profila (upravnika lovišta, tehničkog sekretara, 5 lovočuvara i magacionera). Udruženje posebnu pažnju posvećuje lovnom turizmu, u cilju afirmacije lovstva i jačanja materijalne baze Udruženja. Dosadašnji rezultati su se, uglavnom, ogledali u odstrelu krupne divljači, srndaća i jelena, ali s obzirom na stanje divljači u lovištu, postoji mogućnost da se realizuju i kada je u pitanju sitna divljač i organizovani lov na divlju svinju, šakala i vuka. Prosečno se godišnje u lovnom turizmu odstreli 10 jelena, svi u medalji, i oko 150 srndaća, dok su realane mogućnosti duplo veće.

Učešče prihoda od lovnog turizma, u ukupnom prihodu Udruženja, iznosi oko 30 %. Jedan od vidova sticanja dohotka je i prodaja mesa od divljači na tržištu, a godišnja ponuda je oko 10 tona.

LU u svom sastavu ima modernu industrijsku fazaneriju, kapaciteta 15 000 fazanskih pilića. U sopstveno lovište godišnje uvede oko 5 000 odraslih fazana.

Udruženje gazduje Lovištem “Negotinska Krajina” i ono se nalazi na tromeđi sa Rumunijom i Bugarskom. Lovište je površine 96 423 ha. Pod šumama i šumskim zemljištem je 32 202 ha ( uglavnom šume hrasta, jasena, bagrema i bukve). Pod livadama i pašnjacima je 22 816 ha, obradivo zemljište se prostire na 37 972 ha, a ostalim zemljištem je obuhvaćeno 3 433 ha.

Informacije i kontakti:

Predsednik Uduženja

Zoran Mitanović

mob.telefon: +381 69 624 997

kontakt telefoni u Udruženju

+381 19 511 660

 +381 63 417 238

E-mail: luhvpetrovic1896@mts.rs

Upravnik Lovišta “Negotinska Krajina”

Slobodan Kastratović, diplomirani inženjer šumarstva

mob.telefon: +381 65 995 5991

Blizina drugih tematskih turističkih ruta:

Kompleks rodne kuće Stevana Mokranjca

Muzej Krajine

Konak kneza Todorčeta ( Muzej Hajduk Veljka Petrovića)

Spomen soba Đorđa Stanojevića

Stara negotinska crkva

Saborna crkva “Svete Trojice”

U okolini obavezno posetiti:

Manastire Bukovo i Koroglaš

HE “Đerdap 2”

Lovišta Srbijašuma

Rajačke i Rogljevačke pivnice

Druge korisne informacije:

Lovačko Udruženje “Hajduk Veljko-Petrović 1896 – Negotin” poseduje dve službene prostorije u gradu, Lovački dom površine 300 metara kvadratnih, industrijsku modernu hladnjaču od 36 m3, kao i veliki broj lovno-tehničkih i lovno-uzgojnih objekata u lovištu ( visoke čeke, hranilišta, koševi, solišta…), terenska vozila i drugu opremu neophodnu za uspešan rad Udruženja. Nadmorska visina Lovišta “Negotinska Krajina”, kojim gazduje Lovačko udruženje “Hajduk Veljko-Petrović 1896-Negotin” je od 32 do 546 metara, u zavisnosti od toga da li je reč o ravničarskom ili brdskom delu. Klima je umereno kontinentalna s obzirom da se Lovište nalazi u srednjeevropskoj klimatskoj zoni. Prosečna letnja temperatura je 23,2 Celzijusova stepena, a atmosferski talog 714 mm godišnje. Bogatstvo faune i ostale prirodne i ekološke karakteristike omogućile su idealne uslove za uzgoj i razvoj svih vrsta lovne divljači. Lovište je lovno tehnički i lovno uzgojno opremljeno visokim čekama, hranilištima, solištima, pojilištima, stazama i drugim. Lovište ima terenska vozila i profesionalne vodiče u okviru Stručne službe sa 10 profesionalaca. U vlasništvu Lovišta je i Lovački dom za smeštaj 6 lovaca sa pansionom

KALENDAR LOVNE SEZONE I LOVOSTAJA ZA DIVLJAČ U LOVIŠTU “HAJDUK VELJKO”

PRAVILNIK JE OBJAVLJEN U “SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”, BROJ 75/10 OD 20. OKTOBRA 2010. GODINE

Red. broj VRSTA

Srpski naziv

VRSTA

Naučni naziv

POL

DIVLJAČI

TRAJANJE LOVNE SEZONE
MAMMALIA- SISARI
 

1.

 

Divokoza

 

Rupicapra rupicapra

divojarac 1. 7 – 31. 1.
divokoza i divojare 1. 9 – 31. 1.
 

 

2.

 

 

Muflon

 

 

Ovis musimon

muflon 1. 1 – 31.12.
muflonka i muflonsko jagnje 1.10 – 31. 1.
 

3.

 

Srna

 

Capreoluscapreolus

срндаћ 15. 4 – 30. 9.
Srna i lane 1. 9 – 31. 1.
 

4.

Jelen, evropski, jelen obični  

Cervus elaphus

jelen 1. 8 – 15. 2.
košuta i jelensko tele 1. 8 – 15. 2.
 

5.

 

Jelen lopatarj

 

Cervus dama

jelen lopatar 1. 9 – 15. 2.
košuta i jelenče 1. 9 – 15. 2.
 

 

6.

 

Jelen virdžinijski

 

Оdocоileus virginianus

jelen virdžinijski 1. 9 – 15.2.
košuta i jelensko tele 1. 9 – 15. 2.
 

7.

 

Divlja svinja

 

Sus scrofa

vepar 1. 1 – 31.12.
krmača 1. 7 – 31. 12.
nazimac do 2 godine star 1. 1 – 31.12.
 

8.

 

Vuk *

 

Canis lupus

vuk 1. 1 – 31.12.
vučica i štene 1. 7 – 28. 2.
9. Šakal Canis aureus 1. 1 – 31.12.
10. Lisica Vulpes vulpes 1. 1 – 31.12.
 

11.

Divlja mačka**  

Felis silvestris

 

1. 7 – 28. 2.

12. Kuna belica** Martes foina 1.10 – 28. 2.
13. Kuna zlatica Martes martes 1.10 – 28. 2.
14. Jazavac ** Meles meles 1. 7 – 28. 2.
 

15.

 

Zec

Lepus

europaeus

 

15.10  – 31.12.

16. Sivi puh Glis glis 1. 8 – 31. 3.
 

17.

 

Ondatra

Ondatra

zibethica

 

1. 1 – 31.12.

 

18.

 

Veverica

Sciurus

vulgaris

1. 8  – 31. 3.
 

19.

Rakunoliki pas Nyctereutes

procyonoides

 

1. 1 – 31.12.

 

20.

 

Nutrija

Myocastor

coypus

 

1. 1 – 31.12.

AVES – ПТИЦЕ
 

1.

Divlja patka

kržulja, krdža

 

Anas crecca

 

1. 9 – 28. 2.

 

2.

Divlja patka zviždara  

Anas penelope

 

1. 9 – 28. 2.

 

3.

Divlja patka gluvara Anas

platyrhynchos

 

1. 9 – 28. 2.

 

4.

Divlja patka pupčanica, grgotovac  

Anas querquedula

 

1. 9 – 28. 2.

 

5.

Divlja patka riđoglava  

Aythya ferina

 

1. 9 – 28. 2.

 

6.

Дивља гуска

лисаста

Anser

albifrons

 

1.10 – 28. 2.

 

7.

Divlja guska glogovnjača  

Anser fabalis

 

1.10 – 28. 2.

 

8.

Šumska šljuka*** Scolopax

rusticola

 

1.10 – 31. 1.

 

9.

Divlji golub grivnaš Columba

palumbus

 

1. 8 – 28. 2.

 

10.

 

Gugutka

Streptopelia

decaocto

 

1. 8 – 28. 2.

 

11.

 

Grlica

Streptopelia

turtur

 

1. 8 – 30. 9.

 

12.

 

Prepelica

Coturnix

coturnix

 

1. 8 – 30. 9.

 

13.

Poljska jarebica  

Perdix perdix

 

15.10 – 30.11.

 

14.

Fazan iz slobodne prirode  

Phasianuscolchicus

 

1.10 – 31.1.

15. Crna liska Fulica atra 1. 9 – 28. 2.
 

16.

 

Barska kokica

Gallinula

chloropus

 

1.10 – 28. 2.

 

17.

 

Sojka

Garrulus

glandarius

 

1. 8 – 28. 2.

 

18.

 

Gačac

Corvus

frugilegus

 

1. 8 – 28. 2.

 

19.

Veliki kormoran**** Phalacrocorax

carbo

 

1. 1 – 31.12.

 

20.

Jastreb kokošar **** Accipter

gentilis

 

1. 1 – 31.12.

 

21.

Siva čaplj

****

Ardea cinerea  

1. 1 – 31.12.

Napomena:

*vrsta se štiti kao lovostajem zaštićena vrsta divljači, osim na delovima teritorije  Autonomne pokrajine Vojvodina gde se štiti kao strogo zaštićena divlja vrsta;

**vrsta  se  štiti  kao  lovostajem  zaštićena  vrsta  divljači,  osim  na teritoriji  Autonomne pokrajine Vojvodina gde se štiti kao strogo zaštićena divlja vrsta;

***vrsta se štiti kao lovostajem zaštićena vrsta divljači na područjima do 500 m nadmorske visine;

**** vrste koje korisnik lovišta može da lovi isključivo radi sprečavanja šteta u lovištima na površini registrovanog ribnjaka i u lovištima, u skladu sa planskim dokumentom korisnika lovišta.

1.Grupni lov  divljih  svinja  u  otvorenim  lovištima  organizuje  se  u periodu od 1.oktobra do 31. decembra.

Izuzetno, korisnik lovišta može organizovati grupni lov divljih svinja u otvorenim   lovištima  i  izvan  lovne  sezone  samo  na  osnovu  naloga  lovnog inspektora.

Korisnik lovišta koji je dobio nalog iz prethodnog stava ove tačke mora da obavesti lovnog inspektora o vršenju grupnog lova na divlje svinje najmanje 48 sati  pre  početka  lova,  radi  nadzora  nad  organizacijom  grupnog  lova  divljih svinja, kontrole izlova i prometa ulovljene divljači i njenih delova.

Korisnik lovišta koji je dobio nalog iz stava 2. tačke 2. ovog priloga mora  odmah  po  izvršenom  grupnom  lovu  divljih  svinja  da  obavesti  nadležnu veterinarsku službu radi veterinarsko-sanitarnog pregleda odstreljene divljači.

2.Grupni lov vuka, šakala i lisice organizuje se u periodu od 1. oktobra do 28. februara.